ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ตรงมณีธรรม
ตำแหน่ง : นายอุดม ตรงมณีธรรม
ตัวแทนจาก : ประธานกรรมการ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระศรีรัตนวิมล (วีรภัทร รตนปญฺโญ ป.ธ.๙)
ตำแหน่ง : พระศรีรัตนวิมล (วีรภัทร รตนปญฺโญ ป.ธ.๙)
ตัวแทนจาก : กรรมการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางนภา สกุลจิตจินดา
ตำแหน่ง : นางนภา สกุลจิตจินดา
ตัวแทนจาก : กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ประเทืองพัฒนากุล
ตำแหน่ง : นายอนันต์ ประเทืองพัฒนากุล
ตัวแทนจาก : กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา บุญบรรดารสุข
ตำแหน่ง : นายวัฒนา บุญบรรดารสุข
ตัวแทนจาก : กรรมการ ผู้แทนฯส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย กิจจานุถิตต์พงษ์
ตำแหน่ง : นายวิชัย กิจจานุถิตต์พงษ์
ตัวแทนจาก : กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา ชาญณรงค์
ตำแหน่ง : นางจรรยา ชาญณรงค์
ตัวแทนจาก : กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววาณี คมขำ
ตำแหน่ง : นางสาววาณี คมขำ
ตัวแทนจาก : กรรมการ ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
ตำแหน่ง : นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) กรรมการและเลขานุการ
เบอร์โทร :