ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทินกร กระมล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาววิไลวรรณ ฟักประไพ
ครูอัตราจ้าง