ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป

นายวิรัตน์ รวมกิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายทินกร กระมล
ครู คศ.1

นางสาววิไลวรรณ ฟักประไพ
ครูอัตราจ้าง