ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารบุคคล

นายโครงการ อ่อนจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาววิไลวรรณ ฟักประไพ
ครูอัตราจ้าง