ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น

นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค
พนักงานราชการ

นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสิริมณี พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสมพร มงคลพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางอุไร รวมกิ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายมงคล วรภัสสร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวงศมน เหมทานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายโครงการ อ่อนจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1