ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานอนามัยโรงเรียน

นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ครู คศ.1
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางสาวพิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ครู

นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร
ครู คศ.1