ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ

นางวาณี คมขำ
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นายทินกร กระมล
ครู คศ.1

นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร
ครู คศ.1

นางสิริมณี พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1

นางสาวพิมพ์ชนก เส็งเจริญ
ครู