ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานพัสดุ

นางอุไร รวมกิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้างานพัสดุ

นางสาววิไลวรรณ ฟักประไพ
ครูอัตราจ้าง