ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโครงการ อ่อนจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวงศมน เหมทานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1