ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิรัตน์ รวมกิ่ง
ครู คศ.2

นางวงศมน เหมทานนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายทินกร กระมล
ครู คศ.1