ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กัณนิกาญ พวงเพชร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมพร มงคลพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

มงคล วรภัสสร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1