ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาณี คมขำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอุไร รวมกิ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1