ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสิริมณี พูลสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวอัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจุฑารัตน์ เสือนาค
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1