ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเลิศล้ำ ตระกูลสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวาณี คมขำ
ครู คศ.2

นายโครงการ อ่อนจันทร์
ครู คศ.2

นางสมพร มงคลพร
ครู คศ.2

นายวิรัตน์ รวมกิ่ง
ครู คศ.2