มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.95 KB
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.5 KB
มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.37 KB
มาตรการป้องกันการรับสินบน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.34 KB