หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบรรจุ และแต่งตั้ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคคล
 
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ