ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มีนักเรียน จำนวน  186  คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2562) ดังนี้

          4.1 จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ                จำนวน      -      คน
          4.2 จำนวนนักเรียนในเขตนอกพื้นที่บริการ           จำนวน   186     คน
          4.2 จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1 6 6 12
อนุบาลปีที่ 2 15 6 22
อนุบาลปีที่ 3 18 8 26
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 7 21
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 8 20
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 8 17
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 8 22
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 9 22
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 11 24
รวม 114 72 186
 
4.3 จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                3        คน
4.4 จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                     -        คน
4.5 จำนวนนักเรียนที่มีปัญญเลิศ                                 -        คน
4.6 จำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ        -        คน
4.7 จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)                             20      คน
4.8 สัดส่วนครู : นักเรียน                                         20      คน
จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)                  .........   คน