ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
ปฏิบัติอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร และพัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
6. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเพณีชุมชม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา


เป้าหมายประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนรักความเป็นไทย ใส่ใจประชาธิปไตย เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูสถาบัน
2. เรียนดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง เหมาะสมกับฐานะครอบครัว และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
3. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4. พัฒนาบรรยากาศภูมิทัศน์ให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมยินดี


กลยุทธ์ (Strategy)
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ ใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
ปฏิบัติอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสาร และพัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน วัด และชุมชน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
6. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประเพณีชุมชม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา