ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน

“ความรู้คู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล”
คติพจน์โรงเรียน

 “สุวิชาโน ภวํ  โหติ  ความเป็นผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ”
วิสัยทัศน์ (VISION)

“โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใส่ใจชุมชน ดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง เคียงคู่ประชาธิปไตย ก้าวไปสู่สากลบนวิถีพัฒนาอย่างยั่งยืน”