ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่วัดชัยชนะสงคราม เลขที่ 83/1 ถนนมหาจักร
แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หมายเลขโทรศัพท์ 02-221-3879 โทรสาร  02-222-3861 E-mail : schoolwatchai@gmail.com  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2504  มีเนื้อที่ทั้งหมด 260 ตารางวา ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ประวัติโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)   เดิมเป็นโรงเรียนส่วนกลาง  สังกัดกองการประถมศึกษา       ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่วัดชัยชนะสงคราม ถนนวรจักร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร แต่เดิมมาที่ดินของวัดเป็นบ้านของเจ้าพระยาบดินทรเดชา(สิงห์ ต้นสกุล สิงหเสนี) ที่สมุหนายกและแม่ทัพใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ภายหลังจากท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพไปรบกับญวนและเขมรจนได้รับชัยชนะกลับมาเมื่อปี พ.ศ.2391 เกิดศรัทธาแรงกล้าประสงค์จะทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรสืบไป จึงยกพื้นที่บ้านของตนเองถวายเป็นวัดและดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์และตั้งชื่อว่า “วัดชัยชนะสงคราม” พื้นที่ทั้งหมดของวัดมี 7 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา  
 
ในปี พ.ศ.2504 พระพิพัฒน์สังวรคุณ (สาย) เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม เห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดในการก่อสร้างโรงเรียน จำนวน 1 หลัง อาคาร 3 ชั้น ใช้พื้นที่บริเวณวัดประมาณ  260  ตารางวา ในสมัย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2504 ประกอบพิธีเปิดป้ายโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2508  ในระยะแรกเปิดทำการสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7  โดยมีคุณหญิงเจือ นครราชเสนี ผู้สืบสกุล สิงหเสนี เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ ม.ร.ว.สุรธวัช  ศรีธวัช
 
ต่อมาในปี พ.ศ.2540 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่จากกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 5 ชั้น 32 ห้องเรียน จำนวน 14,538,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และงบสมทบจากคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกับชุมชนวัดตึก จำนวน 5,777,600  บาท  (ห้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยทำการรื้อถอนอาคารเรียนหลังเดิมเพื่อสร้างหลังใหม่แทนได้เริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2540 ขณะก่อสร้างได้ย้ายนักเรียนไปเรียนชั่วคราวที่บริเวณระเบียงรอบๆพระอุโบสถวัดชัยชนะสงคราม ซึ่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระราชวิริยสุนทร(ยิน)ขณะดำรงสมณศักดิ์พระครูวรกิจจาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม ต่อมาเมื่ออาคารเรียนหลังใหม่สร้างเสร็จสมบูรณ์จึงได้ย้ายนักเรียนทุกห้องเข้ามาเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 
 
โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มีความตระหนักที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล