ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 20,315,600
เพิ่มเติม..